Mishka ‘3rd Eye Vision’ Chords

Intro

Bm- Bm– G  Em

A Section

Bm- Bm– G  Em / x8

B Section

D- A- Bm- Bm/ x4

A Section

Bm- Bm– G  Em / x8

B Section

D- A- Bm- Bm/ x4

A Section

Bm- Bm– G  Em / x8

B Section

D- A- Bm- Bm/ x12

Pin It on Pinterest

Share This